Aktuality

V tejto časti by odborná verejnosť, no hlavne praktickí lekári a gastroenterológovia zúčastňujúci sa na skríningu KRCa mali nájsť informácie o zmenách vplývajúcich na priebeh skríningu KRCa včítane legislatívy. Mali by sa sem dostať oznamy o akciách súvisiacich s programom a mali by tu byť aj zaujímavé poznatky z literatúry ohľadne skríningu a KRCa obecne.

Adresa nákupu Haemoccultov

OLYMPUS SK,s.r.o.
pani Alica Kráľová
Trnavská 84
821 02 BRATISLAVA
mail: kralova@olympus.sk
Podrobnejšie o terajšej situácii ohľadne nákupu Haemoccultov pozri PUBLIKÁCIE Skríning KRCa na Slovensku na rázcestí...

Z literatúry o KRCa

42 mil. Američanov nad 50 rokov nebolo nikdy preventívne vyšetrených na KRCa.

Podľa Laury Seeff a kolegov z CDC v Atlante Georgii v USA asi 42 mil. Američanov nad 50 rokov nikdy nebolo vyšetrených na zistenie včasných štádií KRCa či už testom na okultné krvácanie , sigmoidoskopicky, kolonoskopicky alebo irigoskopicky. Zistili tiež, že 8207 ambulancií v USA je schopných vykonávať endoskopické vyšetrenia hrubého čreva a v roku 2002 urobili 2.8mil. sigmoidoskopií a 14,2mil. kolonoskopií nie iba zo skríningových dôvodov. Tieto pracoviská by boli schopné vykonať za rok až 9,5 mil. sigmoidoskopií a 22,4 mil kolonoskopií. Vypočítala, že ak by tieto pracoviská chceli iba endoskopicky vyšetriť celú zatiaľ nevyšetrenú populáciu t.j. 42 mil. Američanov starších než 50 rokov, trvalo by to viac ako 10 rokov. Inou rýchlejšou alternatívou je urobiť najskôr skríning pomocou testu na skryté krvácanie v stolici a následné endoskopické vyšetrenie iba pozitívnych pacientov (čo sa snažíme robiť aj na Slovensku) . Týmto spôsobom by sa dalo vyšetriť 42 mil. doteraz nevyšetrených Američanov nad 50 rokov v priebehu jedného roka. Tieto výsledky môžu pomôcť pri rozhodovaní sa pri voľbe metódy použitej na populačný skríning KRCa aj v iných krajinách.
(Gastroenterology 2004; 127: 1661/1669)

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu už aj v Anglicku.

Ministerstvo zdravotníctva Veľkej Británie oznámilo, že od apríla 2006 bude spustený Národný skríningový program kolorektálneho karcinómu. Program sa stal prioritou pre vládu, pretože ako zistili z výsledkov pilotenej štúdie s obdobným zámerom, ktorá bežala v Británii od roku 2000 na báze zisťovanie okultného krvácania v stolici pomocou papierikového testu, je možné týmto spôsobom znížiť úmrtnosť na kolorektálny karcinóm až o 15 % na celonárodnej báze. Plánujú testovať mužov a ženy 60 a viac ročných.
(UK department of health 2004)

Francúzi tiež plánujú spustiť národný skríningový program. KRCa.

Podľa Jeana Faivre z Burgundy Cancer Registry v Dijone vo Francúzsku nastal čas, keď výsledky pilotného skríningového programu z 12 administratívnych oblastí v Burgunsku, kde sa vykonával skríning pomocou testu na okultné krvácanie v stolici v populácii 45 až 74 ročných každé dva roky v priebehu 11 rokov ukázali, že v tejto populácii došlo k 16% poklesu mortality na KRCa v porovnaní s kontrolami v 17 oblastiach kde sa skríning nerobil. Tieto výsledky presvedčili autority vo Francúzskej vláde, ktorá sa rozhodla pripaviť národný skríning v ohrozenej populácii nad 50 rokov.
(Gastroenterol 2004; 126:1674-1680)

A vitamín a jeho úloha v prevencii KRCa.

Podľa Davida Jonesa, ktorý je vedúcim výskumnej skupiny na univerzite v Utahu v Salt Lake city v USA zaoberajúcej sa výskumom APC génu, mutácia ktorého vedie k vzniku kolorektálneho karcinómu, bude potrebné poopraviť si doterajšie vedomosti o úlohe tohto génu. Stále totiž prevláda názor, že APC gén reguluje rast a delenie buniek. Je to pravda, no doteraz sme nevedeli, že úlohou génu je aj premieňať A vitamín na kyselinu retinovú, ktorá je základným predpokladom normálneho vývoja epitelovej bunky črevnej sliznice. Skupina pod jeho vedením zistila, že rakovinové bunky hrubého čreva, v ktorých sa našla mutácia APC génu nie sú schopné vytvárať enzým, ktorý by bol schopný meniť A vitamín na retinovú kyselinu. Sériou pokusov na embryách akvarijných rybičiek dokázali, že pridaním hotovej retinovej kyseliny embryám týchto rybičiek, ktoré mali poškodený APC gén a ich črevá neboli schopné vytvoriť epiteliálne bunky na sliznici, sa po jej podaní vytvorili normálne epiteliálne bunky v sliznici čreva. Ak by sa tieto prvé výsledky potvrdili na ďalších experimentoch, mohlo by to znamenať, že podávaním retinoidov by sme mohli získať účinnú chemoprevenciu kolorektálneho karcinómu.
(J Biol Chem 2004; Early online publication)

Vitamín D by mohol znížiť riziko KRCa až o polovicu.

Podľa Cedrica Garlanda a kolegov z University of California v San Diego USA na základe analýzy štúdií publikovaných medzi rokmi 1966 až 2004, kde si všímali vzťah medzi hladinou vitamínu D v sére a rizikom vzniku niektorých karcinómov. Našli 63 takýchto štúdií, z ktorých 30 bolo o KRCa. Analýzou údajov zistili, že užívaním 25mikrogramov vitamínu D denne (1000 IU) je možné redukovať riziko vzniku KRCa o 50%. Ukázalo sa, že rizikovejší boli pacienti zo severu USA kde je menej slnka a taktiež afroameričania, ktorých pred slnkom chráni bohatý kožný pigment, čo vedie k zníženej syntéze vit. D v koži. Definitívne závery sú predčasné. Nepoznáme ani mechanizmus akým by sa D vitamín mal zapájať pri znižovaní rizika KRCa. Údaje však stoja za pozornosť a ďalší výskum, pretože získať pre telo denne 1000 jednotiek D vitamínu by nemusel byť problém.
(Am J Public Health 2005; Early online publication)

Fajčenie zvyšuje riziko vzniku polypov hrubého čreva.

Podľa Sarba Kundu a kolegov z Mercy Catholic Medicalô Center v Darby v Pensylvanii USA, pri retrospektívnom hodnotení 177 pacientov po kolonoskopii vo veku v priemere 65 rokov zistil, že 59% pacientov malo polypy,divertikle alebo oba nálezy, pričom 57% nálezov bolo lokalizovaných v ľavej časti hrubého čreva. Štatistickou analýzou zistil, že polypy na ľavej strane hrubého čreva boli 3,7 krát častejšie u mužov nad 50 rokov, ktorí fajčili než u nefajčiarov. Okrem toho fajčiari mali väčšie množstvo polypov a mali väčšie polypy než nefajčiari. Okrem toho zistil, že pacienti užívajúci pravidelne vitamín C v dennej dávke 1000mg nemali žiadne polypy v porovnaní s tými čo vitamín C neužívali kde sa polypy našli v 25%. Fajčenie a vitamín C teda majú opačný efekt na tvorbu polzpov v ľavej časti hrubého čreva.
(American College of Gastroenterology 69th Annual Meeting; Orlando, Florida, USA: 29 October to 3 November 2004)

Kalcium by mohlo dlhodobo brániť vzniku polypov v hrubom čreve.

Podľa Calcium Polyp Prevention Study (CPPS) by mohlo 1200mg kalcia denne počas 4 rokov znížiť tvorbu polypov v hrubom čreve až o 19%. Podľa Johna Barona a kolegov z Dartmouth Medical School v Hanoveri v New Hampshire by tento pozitívny efekt kalcia proti novotvorbe polypov vydržal ďalších 5 rokov až u 36% osôb, ktorí sa spomínanej štúdie zúčastnili. Vo svojej štúdii okrem toho zistili, že tento pozitívny efekt sa časom zmenšuje. Predpokladá však, že kalcium zatiaľ neznámym spôsobom zrejme tlmí procesy, ktoré sa vyvíjajú dlhodobo a vedú ku vzniku KRCa.
(96th Annual Meeting of the Association for Cancer Research 2005; Anaheim, California,USA: 16/20 April 2005)

Cibuľa by mohla mať aj protirakovinový účinok.

Podľa Rui Hai Liu z Cornell Uviversity v New Yorku , ktorý so svojim týmom chemicky analyzoval 10 najčastejšie používaných druhov cibule v USA by cibula pre svoj vysoký obsah flavonoidov a antioxidantov mohla mať výrazný protirakovinový účinok voči KRCa a nádorom pečene. Zistil, že čím je cibuľa aromartickejšia tým je obsah týchto látok väčší a tým je aj ich antiproliferačný efekt voči nádorovým bunkám výraznejší. Zisťoval to in vitro a antiproliferatívny efekt voči nádorovýcm bunkám kolorektálneho karcinómu bol väčší než voči bunkám nádorov pečene. Zatiaľ nikto nedokáže povedať aké množstvo cibule denne by mohlo mať tento preventívny efekt.
(J Agric Food Chem 2004; Early online publication)

Konzumácia červeného mäsa a KRCa.

Podľa Davida Shukera a kolegov z Open University v Milton Keynes sa dá dokázať, že jedením červeného mäsa dochádza k poškodeniu DNK. Po zjedení červeného mäsa dochádza v hrubom čreve k tvorbe nitrozlúčenín, ktoré sa inkorporujú do DNK epitelových buniek slinice kolonu menia tak jej štruktúru a funkciu, čo môže viesť k vzniku KRCa. Pri svojich pokusoch porovnávali DNK z buniek hrubého čreva u inak zdravých dobrovoľníkoch, ktorí 15 dní jedli buď červené mäso alebo vegetariánsku stravu. Po 15 dňoch si skupiny stravu vymenili. U ľudí, ktorí jedli červené mäso sa našli signifikantne vyššie počty nitrozlúčeninami poškodenej DNK, než u ľudí ktorí jedli vegetariánsku stravu. Tieto nálezy podporujú epidemiologické zistenia o tom, že ľudia ktorí jedia červené mäso dvakrát denne, majú o tretinu vyšší výskyt KRCa než ľudia, ktorí jedia červené mäso raz týždenne. Ciže jesť menej červeného mäsa a viac vlákniny obsahujúce potraviny je dobrým počinom v prevencii KRCa.
(Cancer Res 2006; 66:1859-1865)

Mlieko znižuje riziko KRCa

Podľa Eunyong Cho a kolegov z Birmingham and Women´s Hospital and Harvard Medical School v Bostone, Massachusetts v USA, ktorí vykonali meta- analýzu 10 štúdií na kohortách z Európy a Severnej Ameriky u vyše pol milioa ľudí, je možné dokázať, že pitie mlieka a mliečnych výrobkov redukuje riziko vzniku rakoviny v distálnej časti hrubého čreva a v konečníku. Rozdiel bol výrazný hlavne vtedy ak porovnali denný príjem 70g mlieka s príjmom od 70 do 174g mlieka za deň. Znamená to, že 150g mlieka denne by mohlo mať dobrý preventívny efekt voči vzniku KRCa hlavne v ľavej časti hrubého čreva a v konečníku.
(J Natl Cancer Inst 2004;96:1015-1022)

Jedenie jabĺk so šupkami môže byť dobrou prevenciou KRCa.

Podľa Francisa Raula a kolegov z French National Institute for Healt and Medical Research v Štrasburgu vo Francúzsku polyfenoly nájdené v šupke jablka môžu byť dobrou prevenciou voči KRCa. Pokusy na potkanoch aj in vitro jednoznačne potvrdili, že hlavne podskupina polyfenolov tzv procyanidy, ktoré sa nachádzajú aj v červenom víne a čokoláde sú látky, ktoré inhibujú proliferáciu rakovinových buniek hrubého čreva. Chutné jablko tak môže byť veľmi dostupnou a príjemnou chemoprevenciou pred KRCa.
(American Association for Cancer Research Third Annual Internationalk Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research; Seatle, Washington USA: 16-20 October 2004)

Obézne ženy ochorejú na KRCa častejšie.

Podľa Josepha Andersona a kolegov zo Stony Brook University v New Yorku, ktorí skúmali súvislosť medzi body mass indexom (BMI) a výsledkami skríningu KRCa medzi mužmi a ženami zistili, že ženy ktoré majú BMI 40 a viac mali 5.2 väčšiu pravdepodobnosť ochorieť na KRCa než ženy s BMI 25 a menej. U mužov sa takáto tendencia medzi hmotnosťou a zvýšeným rizikom voči KRCa nedokázala. Praktickí lekári by teda mali trvať na skríningu svojcih obéznych pacientiek práve pre tento fakt.
(American College of Gastroenterology 69th Annual Meeting; Orlando, Florida, USA: 29 October to 3 November 2004)

Liečba L-thyroxinom znižuje riziko ochorenia na KRCa.

Podľa Gada Renerta a kolegov z Technicon and Clalit Healt Services national Cancer Control Center Haifa, na základe analýzy 2102 jedincov užívajúcich L-thyroxín 5 rokov zistili, že v porovnaní s kontrolami, ktoré tento liek neužívali mali výskyt KRCa až o 54% nižší. Tento rozdiel sa týkal mužov aj žien, vo všetkých vekových kategóriách etnických skupín, náboženstiev, no najviac bol signifikantný pre židovské ženy nad 65 rokov a pre pacientov narodených v Európe a Amerike. Ochrana pred KRCa sa týkala celého hrubého čreva a konečníka. To či ide o ochranný efekt samotného lieku alebo je to efekt hypotyreózy, na ktorú sa liek užíva nie je zatiaľ jasné. Ak by to bol samotný liek, mohol by sa stať významným chemopreventívnym prostriedkom KRCa.
(American Association of Cancer research 4th International Conference;Baltimore,Maryland, USA:30 October-2November 2005)

Statíny redukujú riziko KRCa.

Podľa Stephena Grubera z University of Michigan v USA analýza 1953 ľudí s KRCa a 2015 ľudí bez tohto ochorenia, ktorí sa zúčastnili v rokoch 1998 až 2004 Molekulárno Epidemiologickej štúdie z hladiska KRCa ukázala , že užívanie statínov v priebehu 5 rokov bolo spojené so signifikantným znížením rizika na KRCa. Statíny používané na zníženie hladín cholesterolu tak môžu byť primárne zodpovedné za tento preventívny efekt, no môže to byť aj sekundárny efekt v dôsledku zníženia hladiny cholesterolu. Statíny ako chemoprevencia KRCa zrejme ešte nepovedali posledné slovo.
(New Eng J Med 2005; 352:2184-2192)

Nový druh acylpyrínu brzdí rast kolorektálneho karcinómu v laboratórnych podmienkach.

Podľa Basila Rigasa a kolegov zo Stony Brook University v New Yorku, USA novo syntetizovaný aspirin uvoľňujúci NO (NO-ASA) je oveľa účinnejší ako bežný aspirin pri chýbaní jeho nežiadúcich účinkov. Pri pokusoch na tkanivových kultúrach zistili, že tento nový liek je 100 až po 1000 krát účinnejší v potláčaní rastu buniek kolorektálneho karcinómu. V pokusoch na myšiach tiež výrazne inhibuje rast kolorektálneho karcinómu. Okrem toho tento liek inhibuje aj rast pankreatického karcinómu. Autor verí, že sa mu podarí zahájiť do roka klinický pokus na ľuďoch.
(American Association of Cancer Research Third Annual International Conference on Frontiers in Cancer prevention Research;Seattle, Washington USA: 16/20 October 2004)

Stanovenie aktivity telomerázy v sére sa môže stať markerom prítomnosti KRCa.

Podľa Liedóa a kolegov z Hospital Clinico Universtario vo Valencii Španielsku pri porovnaní sér u operačne zistených KRCa a sér od zdravých kontrol zistili, že senzitivita testu voči KRCa je 98% a špecificita 64%. Stanovenie telomerázy v sére sa tak môže stať dobrým markerom prítomnosti KRCa v asymptomatickom štádiu alebo môže slúžiť tiež na monitoring úspešnosti terapie.
(Colorectal Dis 2004; 6: 236-242)

Je na svete konečne perspektívny serologický test na skríning KRCa?

Podľa Wai Leunga a kolegov z Prince Wales Hospital v Shatin v Hong Kongu by čo nevidieť mohol byť serologický test na skríning KRCa realitou. U mnohých karcinómov je typické, že ich DNK je poškodená na molekulárnej úrovni tzv.metyláciou, čo sa dá zistiť serologickými testami. Prínos tejto skupiny je v tom, že dokázali stanoviť toto metylačné poškodenie u viacerých génov, čím zvýšili snezitivitu takéhoto testu. Dosiahli tak špecificitu 90% a senzitivitu 57%. Ak by sa použil na stanovenie iba jeden gén senzitivita by bola od 6 do 39% čo je málo. Zistili, že čím je nádor pokročilejší tým je test senzitívnejší. Autori dúfajú, že sa im testy podarí natoľko zdokonaliť, že senzitivita bude vysoká už pri počiatočných štádiách KRCa. To by bol revolučný serologický skríningový test na odhalenie KRCa.
(Am J Gastroenterol 2005; Early online publication)

Stanovenie enzýmu v stolici môže odhaliť KRCa.

Podľa Philipa Hardta z Univerzitnej nemocnice v Giessene v Nemecku sa enzým v epitelových bunkách sliznice tráviaceho traktu nazývaný Tumor M2-pyruvát kináza(M2-PK) dostáva v prípade, že dôjde k vzniku karcinómu mimo bunku a vylučuje sa stolicou. Zistili, že aktivita enzýmu v stolici je signifikantne vyššia v prípade rakoviny hrubého čreva. Zistili tiež, že čím je karcinóm pokročilejší, tým je jeho hladina v stolici vyššia. Ak sa tieto skutočnosti potvrdia na väčšom materiáli je možné, že budeme mať nielen jednoduchý skríningový ale aj monitorovací test na posúdenie či u pacienta v remisii nedochádza k recidíve karcinómu. Včasný záchyt recidívy by dokázal zvýšiť šance na úspešný liečebný zákrok.
(Br J Cancer 2004;91:980-984)