10.Publikácia

Čo sa udialo za 22 mesiacov programu.

júl 2004

Už rok sa obajvujú na stránkach Zdravotníckych novín v pravidelných mesačných intervaloch informácie o priebehu skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku. Tento program, cieľom ktorého je zachytiť včasné a teda vyliečiteľné štádiá rakoviny hrubého čreva v Slovenskej populácii staršej ako 50 rokov, bol zahájený v októbri 2002. Na jeho príprave sa podielali Ministerstvo zdravotníctva, odborné spoločnosti praktických lekárov a gastroenterológov, Liga proti rakovine, firmy Olympus a Krka. Úspechom programu je skutočnosť, že vďaka nemu sa podarilo odhaliť a vyliečiť mnoho začínajúcich štádií rakoviny hrubého čreva a že na rozdiel od iných väčších a bohatších krajín v Európe i vo svete, kde sa o programe stále iba hovorí u nás tento program začal a napriek materiálnym problémom stále beží.

Od októbra 2002 do konca júla 2004 praktickí lekári odoslali do centra 25 000 F1 formulárov.Znamená to, že minimálne 25 000 ľudí po celom Slovensku malo vyšetrenú stolicu Haemocultom na okultné krvácanie v stolici. V skutočnosti ich bolo určite oveľa viac, no praktickí lekári stále neodosieľajú formuláre od každého vyšetreného, takže úplne presné číslo vyšetrených nepoznáme.

Pretrváva vysoké % pozitívnych testov t.j. až 11,3%. Normálne by toto číslo malo mať hodnotu okolo 4%. Vysvetľujeme si to v prvom rade tým, že PL preferuje posielanie formulárov do centra vtedy ak sú medzi nimi aj pozitívne záchyty. Pri vyhodnocovaní sa to však potom prejaví vyššou koncentráciou pozitívnych nálezov než odpovedá skutočnosti. Druhou príčinou môže byťešte stále neskúsenosťväčšiny PL při odčítaní testov. Spočiatku má totiž PL tendenciu za pozitívny test vyhlásiť aj taký, kde farebná zmena nie je presvedčivá v obave, aby nepoškodil pacienta. Je teda medzi nimi veľa falošne pozitívnych odčítaní. Ak by sa teda do centra dostávali všetky formuláre a zlepšila by sa presnosť odčítania testov, percento pozitívnych testov by sa určite približovalo k 4%.

Na základe odoslaných a spracovaných F2 formulárov, ktoré predstavujú počty pacientov vyšetrených kolonoskopicky zisťujeme, že z 2731 zistených pozitivít sa vykonali kolonoskopie u 1425 pacientov. Je to o 1306 kolonoskopií menej než by sme logicky očakávali. Nepredpokladáme, že by gastroenterológovia tieto vyšetrenia neurobili alebo, že by takýto počet pacientov vyšetrenia odmietol, pretože podľa našich údajov kolonoskopiu odmietlo 317 pacientov a náhradná irigoskopia sa urobila u 61 pacientov. Znamená to, že 378 pacientov s pozitivitou nebolo kolonoskopicky vyšetrených. Stále je tu však asi 1000 pozitívnych pacientov, o ktorých nevieme čo sa za ich pozitivitou skrýva. Myslíme si, že ide opäť hlavne o neodoslané formuláre od zväčša neštátnych gastroenterológov ako opäťvyplýva z našich štatistík.

Odhalili sme 113 karcinómov, čo je temer 8% z pozitívnych pacientov. Toto číslo je v súlade so svetovými štatistikami. U 252 pacientov sme našli polypy, na ktorých už boli zmeny, ktoré by mohli vyústiť do rakoviny hrubého čreva. Všetky sa podarilo odstrániť a teda pacientov zbaviť rizika maligného ochorenia. Na programe sa zúčastnilo 11 tisíc mužov a 14 tisíc žien. Priemerný vek bol 60,7 rokov. Tento signifikantne vyšší počet žien, ktorý zaznamenávajú aj iné štatistiky vo svete hovorí hlavne o zodpovednosti a odvahe žien, ktoré sú schopné pozrieť sa prípadne aj krutej pravde do očí a s problémom sa potom aj popasovať. Ako vyplýva z našich zistení väčšina mužov sa dostavila na vyšetrenie iba vďaka naliehaniu svojich manželiek.

Spočiatku po spustení programu bol výrazne vyšší podiel zapojenia sa do programu praktických lekárov z Bratislavského kraja, čo viedlo aj k najväčšiemu počtu vyšetrených obyvateľov.Po dvoch rokoch môžeme konštatovať že Bratislavský kraj dominuje už iba minimálne a distribúcia zapojenia sa praktických lekárov a obyvateľov do programu v ostatných krajoch sa postupne vyrovnáva, čo je pozitívne. Môžeme teda konštatovať, že po dvoch rokoch programu sa do neho zapojilo 26% praktických lekárov a vyšetrené boli 2% obyvateľov Slovenska starších než 50 rokov. Podľa uznávaných svetových štatistík sa takýchto programov nezúčastní viac ako 30% obyvateľov nad 50 rokov. Ak by sme to teda rátali z takého základu, tak sme vyšetrili 6,3% obyvateľov. Ešte raz však musím zdôrazniť, že skutočné reálne číslo vyšetrených nepoznáme, pretože my môžme rátať iba s počtami, ktoré nám prídu vo forme formulárov.

Doterajšie výsledky hovoria jasnou rečou. Musíme zvýšiť zapojenie sa praktických lekárov do programu, zefektívniť spätnú väzbu a zvýšiť informovanosť a spoluúčasť verejnosti na tomto programe. Prvým krokom by mala byť znovu informačná kampaň v médiách, ktorá je pripravovaná na jeseň tohto roku hlavne zásluhou aktivít Ligy proti rakovine. Mala by byť zameraná hlavne na občana staršieho než 50 rokov. V koordinácii s touto kampaňou by mala prebiehať aj informačná kampaň firmy Olympus v podobe reklamného autobusu, ktorý bude putovať po Slovensku a bude propagovať a vysvetľovať ciele tejto kampane. Podobná akcia už prebehla v Čechách a stretla sa s úspechom. V priebehu októbra a začiatkom novembra bude v jednotlivých krajských mestách prebiehať odborný seminár pre praktických lekárov a pre gastroenterológov so zameraním sa aj na tento program. Cieľom bude znovu osloviť odbornú verejnosť, podeliť sa o skúsenosti s dvojročným priebehom programu, nájsť prípadne nové riešenia a získať pre program ďalších váhajúcich praktických lekárov a gastroenterológov. Túto časť sa podujala podporiť firma Zentiva za čo jej tak ako aj firme Olympus, Lige proti rakovine a Zdravotníckym novinám môžu byť občania Slovenska iba vďační. Zásadné zmeny pripravujeme aj pokiaľ ide o zber dát. Tu však bez pomoci Ministerstva zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá má najväčší podiel občanov nad 50 rokov nepokročíme. Veríme, že aj tu budeme jednať s obetavými a novým veciam otvorenými ľudˇmi.

Neexistuje jednotný recept ako takýto program robiť. Každý takýto program sa musí prispôsobiť podmienkam v akých práve prebieha. Tie naše podmienky sú ťažké. Kým však nebudú likvidačné, budeme s protivníkom akým je rakovina bojovať. Prvé úspechy máme za sebou. Veríme, že prídu ďalšie v podobe ďalších zachránených životov.

MUDr.Hrčka Rudolf CSc.