17.Publikácia

Skríning KRCa na Slovensku na rázcestí.

december 05

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa)na Slovensku bol spustený v októbri 2002. Program je garantovaný MZSR, ktoré okrem iného pri jeho zrode nakúpilo testovacie kartičky na zisťovanie skrytého krvácania v stolici (TOKS) v počte 300 tis. Za 8 mil Sk. Test mal teda hodnotu 27Sk. Od júna 2003 začalo platiť cenové opatrenie, podľa ktorého praktickému lekárovi prislúcha za vykonanie tohoto preventívneho vyšetrenia stolice u ľudí nad 50 rokov raz za dva roky a v rámci celkovej preventívnej prehliadky 50Sk. Táto suma bola vyjadrením iba práce praktického lekára s testom, keďže samotné testy dostali do ambulancií zadarmo.

Po troch úpravách v podobe cenových opatrení od 1.1.2004 až do 1.1.2005 začalo platiť ostatné cenové opatrenie, na základe ktorého bolo toto skríningové vyšetrenie v ambulancii praktického lekára ohodnotené sumou 180 bodov nad rámec kapitácie. Poisťovniam bola daná možnosť dať za jeden bod v tejto súvislosti od 0,40 po 0,99Sk. Teoreticky by teda praktický lekár za skríningové vyšetrenie TOKS mohol dostať najviac 178,2 Sk. V praxi sa však tieto body hodnotia sumou medzi 0,40 až 0,60Sk. Znamená to, že praktický lekár dostane za tento výkon od 72 do 108 Sk. Za túto sumu si však už musí začať kupovať testy, pretože TOKS ktoré boli nakúpené hromadne zo štátnych prostriedkov sa už minuli a ďalší hromadný nákup, ako sme sa dozvedeli zo zdrojov MZSR, nebude.

Začínajú sa ozývať nespokojné hlasy zo strany PL z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že si budú musieť sami zháňať testy, ktoré doteraz dostávali na požiadanie zadarmo poštou do svojej ambulancie. Druhý dôvod je cena, ktorá sa zrejme nepodarí udržať na pôvodných 27 Sk, pretože testy sa budú zrejme nakupovať aj cez lekárne. Ak by sa táto cena vyšplhala na 50 Sk a viac a výkon by bol hradený tou najnižšou sadzbou zo strany poisťovní, ich práca s testom by bola ohodnotená niekde na úrovni 22 Sk. Ak by sa tento stav vyvíjal týmto smerom obávam sa spolu s praktickými lekármi, že sľubne rozbehnutý skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku neprežije.

Myslím, že ešte je dosť času uvedomiť si tieto riziká a pri vyjednávaní s poisťovňami práve v týchto dňoch navrhovať takú sumu za bod, aby mal PL za prácu s testom minimálne 70 Sk. Je to úloha stavovských a profesných organizácií. Myslím si, že ak si testy nakúpi a bude mať garanciu, že za vyhodnotenie testu dostane aspoň 70 Sk bude sa snažiť, aby sa test vydaný pacientovi aj vrátil naspäť. To by malo byť pozitívum nových pravidiel.

Doteraz sa situácia totiž vyvíjala v mnohých prípadoch tak, že testy boli vydané, no pacienti ich nevrátili. Keďže boli zadarmo, mnohých PL to príliš netrápilo. Úsilie a prostriedky tak často vychádzali nazmar. Ďalší model bol ten, že mnohí PL používali tieto testy pri každom podozrení na okultné krvácanie do stolice. Testovali týmito testami určenými iba pre ľudí nad 50 rokov v rámci preventívnej prehliadky a raz za dva roky aj ľudí mladších, ktorí do tejto rizikovej skupiny nepatria. Testy boli zadarmo a tak pacientom vyhoveli. Samozrejme takto vydané testy neboli nikde zachytené a poisťovne to tiež odmietli preplácať, pretože v týchto prípadoch nešlo o skríning. Je fakt, že laická verejnosť pod vplyvom kampane akosi nezachytila, že testovať sa treba dať až po päťdesiatke. Dožadovali sa testovania aj mladší a mnohí PL v snahe predísť konfliktom im test vydali zadarmo. Pre tieto naše tvrdenia svedčia jednak naše informácie od PL samotných, od pacientov a taktiež naše odhady. Z 300 tisíc vydaných testov sme v centre vyhodnotili za tri roky programu 53 tis. vyšetrených pacientov. To sú tí ,o ktorých nám PL zaslali formuláre. Odhadujeme, že ďalších 100 tis. ľudí bolo otestovaných, no lekári nám formuláre neposlali. Tak či onak to znamená, že až 50% testov sa zrejme lekárom do ambulancie na vyhodnotenie buď nevrátilo alebo boli vydané ľuďom, ktorí mali menej než 50 rokov a do skríningu teda zaradení nemohli byť. Toto by sa už po nakupovaní testov priamo PL nemalo stávať.

Ak sa teda podarí s poisťovňami vyjednať takú cenu za prácu s testom aby sa PL oplatilo naháňať pacienta, ktorému dal test kúpený z vlastných peňazí a teda mu bude záležať na tom aby mu to poisťovňa aj preplatila, možno sa dožijeme vzostupu počtov preventívne vyšetrených pacientov. Taktiež sa prestanú dávať testy pacientom pod 50 rokov z dôvodu skríningu KRCa. Pri vyjednávaní by sa mal zohľadniť aj toľko proklamovaný diferencovaný prístup k lekárom. Prečo by 37% PL , ktorí okrem skríningu aj posielali formuláre do centra nemohli dostať výhodnejšiu zmluvu ako tí, ktorí to robili iba povrchne alebo vôbec. Možno by to bol určitý motivačný nástroj pre tých čo to robili dobre a možno aj pre tých, ktorí doteraz tak nerobili, no ak začnú, tak majú tiež šancu na lepšie platby. V konečnom dôsledku by sme vyhrali všetci. Poisťovne v dlhodobom horizonte určite a pacienti okamžite po včasnom zistení rakoviny, ktorá sa dá vyliečiť.

Za ostatné tri mesiace sme sa v koordinačnom centre dostali pri spracovávaní F1 formulárov na číslo 53 821 . Je to o vyše 3000 F1 viac ako v septembri. Celkový počet pacientov s pozitivitou testu je 5981 čo je 11,5% z dodaných F1 formulárov. Gastroenterológovia nám zaslali skoro 90 F2 formulárov za ostatné tri mesiace, takže máme vyhodnotených 2590 pacientov po kolonoskopii pre pozitivitu testu. Pribudlo ďalších novozistených 7 KRCa na celkových 165 čo je 6,37% z TOKS pozitívnych pacientov, ktorí sa dali kolonoskopicky vyšetriť a o ktorých nám dali gastroenterológovia vedieť. Taktiež pribudlo o 24 pacientov viac s novozistenými polypmi hrubého čreva na celkový počet 674. U 443 z nich išlo o polypy s rôznym stupňom dysplázie a teda i ohrozenia zo vzniku rakoviny. Všetky boli úspešne odstránené bez sprievodných komplikácií. Tešíme sa, že pribudli ďalší PL, ktorí sa zapojili do programu a dali nám o tom vedieť. Ich počet sa zvýšil za ostatné tri mesiace o 1% na 793 PL, čo je 37% všetkých PL na Slovensku. V počte zapojených PL opäť prevzal prvenstvo Bratislavský kraj pred Žilinským, no v počte odoslaných F1 formulárov si naďalej udržal prvenstvo Žilinský kraj. Podrobnejšie údaje sú uvedené v časti VÝSLEDKY.

Existujú údaje, ktoré hodnotia cenu života jedného priemerného občana Slovenska na 6mil Sk. V Čechách je táto hodnota 20mil a v EÚ 4 mil EU. Napriek číslam, ktoré na prvý pohľad bežného občana môžu iba naštvať, môžeme ich použiť v našich výpočtoch pri argumentácii, či sa takýto skríning pre našu spoločnosť vyplatí. Doteraz sme za tri roky programu zachránili život asi 400 ľudí čo je suma 2 400 mil.Sk. Málo ??? Neoplatí sa podporovať preveciu i tak, že poisťovne za výkon 159a ohodnotený 180 bodmi budú praktickým lekárom platiť na hornej hranici cenového rozpätia?

Dr.Hrčka.