Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku - ukončenie prvej fázy.

febr. 2007


Od roku 2002 sa stretávame na stránkach Zdravotníckych novín s problematikou skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.. V tejto prvej 5 ročnej fáze šlo v programe o splnenie štyroch hlavných cieľov.

  1. Vyšetriť čo najväčšiu časť populácie Slovenska nad 50 rokov tak, aby sa odhalilo čo najviac včasných štádií ochorenia, čo by viedlo k zníženiu úmrtnosti na kolorektálny karcinóm (KRCa).
  2. K tomu je potrebné presvedčiť odbornú a laickú verejnosť, aby nám päťdesiatnik aspoň každé dva roky odovzdal kúsok stolice na vyšetrenie, začo mu dokážeme s veľkou pravdepodobnosťou zaručiť, že nezomrie na KRCa.
  3. Na splnenie hore uvedených cieľov je potrebné vytvoriť fungujúci systém medzi pacientom, praktickým lekárom (PL), gastroenterológom (GE) a koordinačným centrom tak, aby pacienti v každom kúte Slovenska mohli prísť k svojmu PL, aby tento vedel čo má so stolicou urobiť, aby vedel ktorému GE treba poslať pozitívnych pacientov na kolonoskopiu a aby koordinačné centrum malo prehľad o každom vyšetrenom pacientovi na základe spracovaných formulárov, ktoré priebežne vypĺňajú a odosielajú PL a GE.
  4. Projekt bol plánovaný v tejto úvodnej fáze na 5 rokov. Počas tohto obdobia by sa spomínané zásady mali v laickej a odbornej verejnosti vžiť tak , aby v ďalších rokoch bežal projekt spontánne.

Po piatich rokoch je čas bilancovať. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke www.krca.sk. Tu sa pokúsim iba v krátkosti spomenúť tie najdôležitejšie okolnosti , ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o tom ako sa pôvodná predstava líši od výslednej reality.

Projekt bol nastavený tak, aby dokázal zvládnuť 300 tis. skríningových vyšetrení ročne. Pri tomto počte vyšetrených by bolo reálne uvažovať o tom, že skríning v takomto rozsahu spôsobí aj signifikantné zníženie úmrtnosti na KRCa. Nám sa za temer 5 rokov podarilo vyšetriť 120 tis. ľudí, čo je asi 24% zvládnuteľného množstva. Tento počet vyšetrených samozrejme nestačí nato, aby sme mohli očakávať zníženie úmrtnosti na KRCa v populácii Slovenska. Prvý cieľ sa teda nenaplnil. Dôvody pre ktoré sa nepodarilo presvedčiť dotatočné množstvo ľudí aby pravidelne chodili na prevenciu sú zväčša známe. Ich spoločným menovateľom je osveta a s tým súvisiaci katastrofálny nedostatok finančných zdrojov na podporu týchto aktivít. To, že sa nám spolu s praktickými lekármi podarilo presvedčiť 120 tis ľudí bez akéjkoľvek finančnej podpory zo strany štátu je pozoruhodné.

Druhý cieľ sa nám podarilo splniť úspešnejšie. Myslím, že sa na Slovensku po 5 rokoch programu už nenájde praktický lekár, ktorý by spochybňoval toto skríningové vyšetrenie a nevedel ako ho urobiť. Laickej verejnosti sme mohli implantovať myšlienku dôležitosti preventívneho vyšetrenia iba do výšky prostriedkov určených na osvetu. Tých ako som spomenul bolo žalostne málo. Hlavnou príčinou bolo nežičlivé sociálne prostredie, ktoré vygenerovala liberálna politika ostatných rokov. Liečba krátkozrakosti tohoto politického prístupu je riešením aj nášho problému. Dúfam, že už v blízkej udúcnosti.

Tretí cieľ sme splnili. Každý praktický lekár alebo pacient, ktorý mal aktívny záujem o skríning mal pripravenú cestu, po ktorej sa mohol dostať do cieľa. To , že na tejto ceste nebola taká hustá premávka ako sme si predstavovali nebola chyba cesty samotnej.

Štvrtý cieľ sa taktiež naplnil, pretože sa podarilo na Slovensku vytvoriť prostredie, ktoré v blízkej budúcnost ako dúfam, bude základom na roztočenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku do vyšších obrátok.

Od začiatku mi Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku pripadal ako himalájska expedícia. Mali sme jasný cieľ, museli sme o jej význame presvedčiť kompetentných, museli sme zabezpečiť jej prípravu i celú logistiku. Po piatich rokoch sme sa sice nedostali na vrchol, no myslím, že sme založili spoľahlivý základný tábor, z ktorého sa vydajú ďalší, mladší, silnejší a hlavne sponzorsky dobre vyzbrojení kolegovia na vytúžený vrchol. Vrcholom bude ak sa podarí krivku úmrtí na kolorektálny karcinóm o pár rokov zastaviť a neskoršie i obrátiť smerom nadol.

Myslím, že najlepšie bude ak naše smelé plány porovnáme s realitou. Tou najpresvedčivejšou realitou sú skúsenosti kolegov z USA. Je to krajina kde sa s problémami prevencie KRCa pasujú najdlhšie na svete. Ich skúsenosti sú preto zdrojom poučenia pre každého kto to myslí so skríningom vážne.

18.januára 2007 vyšiel vo Washington Post zásadný článok týkajúci sa vývoja úmrtnosti na rakovinu v USA.. Medzi iným sa konštatuje a preto aj táto vysoko odborná problematika vyšla aj v takomto periodiku, že už druhý rok po sebe v USA zaznamenávajú pokles úmrtí na rakovinu napriek starnutiu populácie a zväčšovaniu populácie prisťahovalectvom. Je to po prvýkrát po vyše dvadsať ročnom úsilí na tomto poli, keď dva roky po sebe konštatujú, že o 3000 Američanov zomrelo menej v roku 2004 na rakovinu než v roku 2003. Zodpovední epidemiológovia to považujú za začiatok trvalého a dlhodobého poklesu úmrí na rakovinové ochorenia v USA. Závažnosť tejto informácie, ktorá má obrovský politický a ekonomický rozmer si osvojil aj prezident Bush keď v jednom prejave konštatoval, že sa dosiahol najstrmší pokles úmrtí na rakovinu v histórii USA vôbec.

Z hladiska kolorektálneho karcinómu ma tešia tri veci. Prvou je to, že za tento priaznivý vývoj je zodpovedný až z dvoch tretín kolorektálny karcinóm.. Druhou skutočnosťou je fakt, že za tento úspech je zodpovedný skríning a aktivity na poli prevencie ako takej. Treťou závažnou skutočnosťou je konštatovanie jedného z členov Americkej akadémie vied, ktorý analyzoval celý problém aj z hladiska nákladov. Zistil, že na tomto pozitívnom trende sa nepodieľajú ani tak liečebné opatrenia, ktoré sú stále nie veľmi presvedčivé ale priamo nabáda presunúť prostriedky výskumu predovšetkým do prevencie a spoľahlivej detekcie včasných štádií rakovinových ochorení. Znamená to teda, že je tu konečne rukolapný dôkaz pre vlády každej rozvinutej krajiny, ktoré ako vieme bojujú s narastaním úmrtí na kolorektálny karcinóm, aby vo svojich programoch podporovali nielen verbálne ale hlavne materiálne prevenciu nádorových ochorení a kolorektálneho karcinómu predovšetkým.

Za temer 5 rokov sa nám podarilo v koordinačnom centre zhromaždiť údaje o vyše 66 tisíc pacientoch, ktorým ich praktickí lekári vyšetrili stolicu na skryté krvácanie. Asi 10 % z nich malo test pozitívny a dalo sa aj kolonoskopicky vyšetriť. 200 z nich malo zistený kolorektálny karcinóm a 600 pacientov malo kolonoskopicky odstránené polypy, ktoré boli na ceste k malígnemu zvrhnutiu . Dve tretiny nádorov bolo v operovateľnom štádiu. Znamená to, že týchto pacientov môžeme s veľkou pravdepodobnosťou považovať za vyliečených. Inými slovami za temer 5 rokov sa nám skríningovým programom podarilo zachrániť najmenej 700 ľudských životov. Ak by nám boli praktickí lekári a gastroenterológovia odoslali dotazníky od všetkých preventívne vyšetrených na analýzu , ktorých bolo na základe údajov zo všetkých poisťovní za roky 2003 až 2006 120 tisíc, mohli by sme smelo tvrdiť, že počet zachránených za toto obdobie bol dvojnásobný iba vďaka tomu, že si dali u praktického lekára vyšetriť kúsok stolice.

Možno sa dožijem toho, že o niekoĺko rokov v niektorom z našich mienkotvorných periodík bude na titulnej strane napísané veĺkými písmenami o tom ako sa konečne podarilo po rokoch úsilia zvrátiť nepriaznivý výovj úmrtnosti na rakovinové ochorenia vďaka preventívnym opatreniam. Určite sa nájde aj u nás dosť politikov, ktorí sa týmto úspechom v nejakom zásadnom prejave ošperkujú. Nevadí, kiež by to bolo už zajtra..

Zdá sa, že priaznivá konštelácia hviezd nastala práve teraz. Terén na skríning je po piatich rokoch úsilia pripravený, novonastúpená vládna garnitúra napína aj sociálne svaly, avizuje teda ochotu pomôcť aj materiálne a noví ľudia majú chuť pokračovať vo výstupe zo základného tábora až na vrchol.

Záverom by som sa chcel poďakovať v mene skupiny pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti určenej na koordináciu Národného programu skríningu kolorektálneho kacinómu na Slovensku všetkým, ktorých program oslovil a snažili sa mu pomôcť. Menovite však vedeniu Zdravotníckych novín , pánovi šéfredaktorovi.Záreckému a pani redaktorke Šarmírovej za ochotu uverejňovať často nezáživné čísla o našom programe, ktorými sme chceli informovať a hlavne získavať odbornú verejnosť na spoluprácu. I vďaka tomu sa podarilo aktívne zapojiť do programu 812 praktických lekárov a 62 gastroenterológov, ktorým by som sa chcel touto fomou tiež poďakovať. Vďaka patrí všetkým, ktorí boli pri zrode programu. Menovite prof. MUDr. Vavrečkovi a bývalému ministrovi MUDr. Romanovi Kováčovi , ktori zabezpečili štart programu nákupom techniky a testov, bývalému ministorovi MUDr.Rudolfovi Zajacovi, ktorý zabezpečil skríning legislatívne, prezidentnke ligy proti rakovine MUDr. Eve Sirackej, ktorá pomáhala program propagovať a v neposlednom rade publicistke Viere Michaličovej, ktorá si vždy našla pre náš program čas a priestor v Slovenskom rozhlase.Vďaka patrí aj firme Olympus, ktorá pomohla vybaviť koordinačné centrum najpotrebnejšou výpočtovou technikou a v neposlednom rade MUDr.Šutkovi za pomoc pri elektronickom spracovaní údajov. Chcel by som poďakovať aj tým, čo mohli a nepomohli. Expedícia bez protivetrov a lavín sa necení dosť vysoko. Ak by som mal tú našu hodnotiť podĺa týchto kritérií, dostala by sa v hodnotení veľmi vysoko. No a za to sa patrí tiež poďakovať.

MUDr.Rudolf Hrčka CSc.