Úvod

Vítajte na stránke venovanej problematike skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka na Slovensku. Tento druh rakoviny voláme tiež kolorektálny karcinóm alebo skrátene KRCa.

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu je garantovaný MZSR a odbornými profesnými organizáciami na Slovensku.
Podrobnosti o programe nájdete v OBSAHU v navigačnom paneli.

Stránka je koncipovaná hlavne pre odbornú verejnosť. V časti OTÁZKY sa však snažíme objasniť niektoré základné pojmy tak, aby aj laická verejnosť pochopila akým závažným problémom je kolorektálny karcinóm pre každého z nás. Cieľom je získať laickú verejnosť pre spoluprácu pri odhaľovaní včasných foriem rakoviny hrubého čreva a konenčíka, ktorá je úplne vyliečiteľná.

Projekt: „Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku“

sleduje štyri hlavné ciele:

  1. Vyšetriť čo najväčšiu časť populácie Slovenska nad 50 rokov tak, aby sa odhalilo čo najviac včasných štádií ochorenia, čo by viedlo k zníženiu úmrtnosti na kolorektálny karcinóm (KRCa).
  2. K tomu je potrebné presvedčiť odbornú a laickú verejnosť, aby nám päťdesiatnik aspoň každé dva roky odovzdal kúsok stolice na vyšetrenie, začo mu dokážeme s veľkou pravdepodobnosťou zaručiť, že nezomrie na KRCa.
  3. Na splnenie hore uvedených cieľov je potrebné vytvoriť fungujúci systém medzi pacientom, praktickým lekárom (PL), gastroenterológom (GE) a koordinačným centrom tak, aby pacienti v každom kúte Slovenska mohli prísť k svojmu PL, aby tento vedel čo má so stolicou urobiť, aby vedel ktorému GE treba poslať pozitívnych pacientov na kolonoskopiu a aby koordinačné centrum malo prehľad o každom vyšetrenom pacientovi na základe spracovaných formulárov, ktoré priebežne vypåňajú a odosielajú PL a GE.
  4. Projekt je plánovaný v tejto úvodnej fáze na 5 rokov. Počas tohto obdobia by sa spomínané zásady mali v laickej a odbornej verejnosti vžiť tak , aby v ïalších rokoch bežal projekt spontánne.