História

V tejto časti prezentujeme chronologicky zoradené udalosti a dokumenty súvisiace s projektom Národného skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku v heslovitej podobe. Súhrn udalostí v predprípravnej fáze projektu sa nachádza v časti Publikácie - Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku-prvé skúsenosti.

Kolorektálny karcinóm - KRCa - skríning na Slovensku
História projektu - znaky A,B,C a čísla predstavujú identifikačné znaky dokumentov v archíve autora

A1 V apríli 1998 dostala SGES /Slov. gastroenterologická spoločnosť/ pozvánku od E.S.G.E / Európska Spoločnosť pre Gastrointestinálnu Endoskopiu/ na stretnutie 28 Európskych štátov o kolorektálnom karcinóme v Hamburgu. Predseda SGES prof. Vavrečka oslovil člena výboru SGES MUDr.Hrčku /RH/ aby sa stretnutia zúčastnil.

A2 Komentár k stretnutiu a návrhy riešení vypracoval RH

A3 V septembri 1998 sa konal svetový gastroenterologický kongres vo Viedni, na ktorom mala SGES referovať o stave projektu KRCa na Slovensku .

A4 RH napísal list prof. Hagenmulerovi, predsedovi E.S.G.E, v ktorom mu vysvetlil dôvody dočasnej nepriechodnosti projektu v SR.

A5 RH simultánne pripravil edukačné materiály podľa odporúčaní ESGE na oboznámenie sa odbornej verejnosti s problematikou KRCa. Materiály boli prezentované na Gastrofóre rok 1999, čo bolo spojené s pripravením a rozdaním materiálov pre 200 gastrenterológov.

A6 V apríli 2000 odprednášali na kongrese PL v Piešťanoch problematiku KRCa s upozornením na nutnosť prípravy skríningu prof. Vavrečka, Doc.Zavoral, prof. Ďuriš, prof Pleško a RH.

A7 V októbri 2000 relácia v TV na tému KRCa a skríning / MUDr.Siracká, MUDr.Knotek, prof. Pleško, Doc. Altamer, MUDr.Hrčka /relácia mala veľkú divácku odozvu .

A8 V priebehu roka 2001 sa začalo na MZSR / min. Roman Kováč/ sčasti pod tlakom odbornej verejnosti i EU uvažovať o uvoľnení fin. prostriedkov na skríning KRCa na Slovensku. Oslovený bol predseda SGES prof. Vavrečka, aby sa zapojil do praktickej časti projektu na rozdelenie 80 mil Sk na tento projekt. Po prezentovaní koncepcie na rozdelenie fin. prostriedkov /nákup kolonoskopov a hemokultov/ sa začali množiť nesúhlasné stanoviská .

A9 Nesúhlasné stanoviská v tlači.

A10 Nesúhlasné stanoviská na odborných podujatiach zo strany hlavne neštátnych gastroenterológov.

A11 V novembri 2001 oslovil prof. Vavrečka RH a vyzval ho na spoluprácu na príprave osnovy-projektu skríningu KRCa. RH bol do problematiky zaangažovaný od roku 98 a mal pripravené niektoré teoretické , demografické a ekonomické parametre projektu.

A12 RH navrhol postupnosť krokov a upozornil na úskalia projektu .

A14 Komisia pre KRCa na MZSR z 20.2.02 rozhodla o spustení projektu skríningu KRCa za účasti zástupcov PL, GE, poisťovne.

A15 RH a MUDr.Vavrečka napísali a odpublikovali projekt KRCa v Internej medicíne č.4ročník2/2002.

A16 o zásadách a predstavách skríningu KRCa na Slovensku RH pripravil prezentáciu problematiky KRCa pre gastroenterológov /GE/ povolaných z celého Slovenska v apríli pri príležitosti Vráblikových dní.

A17 RH pripravil 150 diskiet pre GE, ktoré obsahovali formulár F2 a algoritmy sledovania pacientov po PE. RH pripravil formuláre F1 pre PL a F2 pre GE.

A18 Prof. Vavrečka a RH pripravili s firmou KRKA akciu v 8 krajských mestách na inštruktáž PL o KRCa.

A19 RH pripravil 700 diskiet s formulárom F1 a zoznamom GE podľa krajov.

A20 RH pripravil dve prezentácie a inštruktáž pre PL .

A21 V priebehu mesiacov jún-august prebehlo výberové konanie na nákup kolonoskopov a hemokultov.Víťazom sa stala fy Olympus.

A22 V priebehu mesiacov júl- august2002 začala mediálna kampaň – bilbordy, tlač, brožúry.

A23 Tlačová konferencia s novinármi tlač, rozhlas, TV v hoteli Danube , ktorú pripravovala Liga proti rakovine /učastníci Dr.Siracká, Dr.Makovník, Dr.Hrčka/. Následne prebehli diskusné relácie v TV / prof. Vavrečka, Dr.Sirácka, Dr.Makovník, DR.Knotek/ v rozhlase /popoludnie z rozhlasom- pani r. Michaličová, Dr.Siracká, Dr.Hrčka/, radio Regina /Dr.Hrčka/.

A24 V septembri 2002 pripravil RH a syn 1300 diskiet pre PL, ktorým sa išiel zasielať firmou Olympus hemokult.

A25 RH nakreslil a otextoval poster do ambulancie PL vytlačila ho fy Olympus.

A26 V priebehu mesiacov júl-august RH vytvoril podklady pre softvér programu na zber dát od PL a GE . Na základe týchto údajov vytvoril MUDr.Šutka databázový program v MS Acsess programe.

A27 Na jeseň 2002prezentoval RH stav nášho programu vo Viedni na stretnutí ESGE / -pripravená prezentácia, získaná dokumentácia z podujatia na CD .

A28 RH vybudoval kanceláriu na zber dát F1 a F2 v priestoroch GEK- NsP sv CaM prerobením chodbového výklenku -t.j. vytvorenie návrhu, nákup materiálu, dovozu materiálu, montáž nábytku, zabezpečenie financovania zo sponzorských zdrojov.

A29 Od začiatku decembra 2002 začali chodiť formuláre od PL a GE. Spracovanie jedného formulára do elektr. podoby trvá v priemere 2min. zatiaľ to spracováva RH.

A30 RH a prof. Vavrečka pripravili článok o doterajšom priebehu projektu.

A31 Príprava prednášky na kongres PL v marci 2003 .

A32 V tlači sa vyjadril Dr.Pasztor predseda SLK, že skríningový program nebudú PL podporovať ak sa nebudú platiť výkony za prácu .

A33 Nový minister zdravotníctva Dr.Zajac sa vyjadril v tlači , že bude projekt podporovať.

A34 28.3.03 prof. Vavrečka a RH odprednášali na celoslovenskom podujatí pre PL- /Hotel Bratislava/ doterajšie skúsenosti s KRCa na Slov.

A35 6 a 7 júna 2003 sa RH zúčastnil na 25 Slovenských a Českých endoskopických dňoch v Bojniciach s prednáškou pre GE o doterajšom stave skríningu KRCa.

B36 V priebehu júna 2003 bežalo lobovanie za vydanie cenového výmeru MZ a MF na preplácanie práce PL pri KRCa.

A37 Jednanie s redakciou ZdN /pani Dr. Šarmírová a pán šéfredaktor Dr.Zárecký/ o zámere vytvoriť stále okienko v ZdN

B38 Jún 03 - jednanie s fy. Olympus o príprave distribúcie TOKS na jeseň 03.

B39 RH jednal s MZ a Slov. rozhlasom o relácii KRCa na 1.júl 03.

B40 RH pripravil referát na stretnutie v OSLO na 20-22 jún 03– materiál a závery z OSLO .

B41 Článok v SME o prevencii KRCa /Dr.Klucho/.

B42 Príprava stretnutia-august 03 pred zahájením druhej fázy kampane KRCa LPR, Sl. rozhlas Olympus-ASSL, ZdN.

B43 Vyšlo opatrenie MZ a MFSR o platbách pre PL za skrining .

B44 RH, prof. Vavrečka a spol. napísali článok v Lek. Obzore o doterajšom stave KRCa .

B45 Uskutočnilo sa stretnutie-Olympus, Liga proti rakovine, ASL, Slov. rozhlas, ZdN 21.8.03 .

B46 RH poskytol rozhovor Slov. rozhlasu o KRCa kampani.

B47 Oslovený Doc .Pleško ohľadne koordinácie KRCa a Register KRCa na Slovensku.

B48 RH pripravil návrhu známky s témou KRCa na rok 2004 .

B49 Vznik okienka pre KRCa v ZdN- prvý úvodník a rozhovor s RH .

B50 RH napísal list pre PL-zaslaný s hemokultami .

B51 Jednanie s fy Olympus o zahájení distribúcie Hemokultov .

B52 Zmluva medzi fy. Olympus a nem sv.C+M o distribúcii hemokultov.

B53 RH napísal článok do Zd N 2.10.03 č.36 .

B54 RH-článok pre VšZP o KRCa .

B55 Jednanie o reklamnej podpore skríningu

B56 Stanovisko poisťovní k platbám pre PL za skríning –ZdN 9.10.03 č.37 .

B57 Jednanie so Sl.Rozhlasom o relácii .

B58 RH-stav skríningu k 3.11.03 Zd N .

B59 RH- žiadosť MZSR o poskytnutie financií z lotérií na skríning .

B60 RH-jednanie so ZdN o napísaní článku o skrining a EU.

B61-62 RH- správa z OSLO o skríningu pre ZdN .

B63 RH- článok pre ZdN 20.11.03 č.43 .

B64 RH- stav skríningu ZdN 18.12.03 č. 47 .

B65 RH- prednáška o skríningu na Žitnoostrovských dňoch-Šamorín.

B66 RH- stav skríningu ZdN 22.1.04 č.3 .

B67 RH- článok pre Via Practica č1 /2004 Rok skríningu v SR .

B68 RH- stav skríningu k 30.1.04 pre ZdN .

B69 RH+ MUDr .Šutka + MUDr. Lipták + prof. Vavrečka prednášky na IX.Gastrofóre 04.

B70-71 RH + ZdN návrh na riešenie problémov s platbami výkonov pre PL za skríning .

B7-73 RH- stav skríningu k 1.2.04 pre ZdNč.7. 04 .

B74 RH-jednanie s MZSR ohľadne platieb za skríning pre PL .

B75 RH-vypracoval návrh na zlepšenie spätnej väzby PL-centrum skríningu .

B76 Článok o skríningu v ZdN č.11/04 .

B77 RH- diskusia- mejly PL o skríningu .

B78 RH- stav skríningu v ZdN č12 .

B79 RH- prednáška X.konges SLS 2.4.04 Blava .

B80 MZSR- žiada poisťovne o zaslanie údajov o skríningu-iniciované Dr.Sirackou a Dr.Ottingerom .

B81 RH- stav skríningu pre ZdN č. 17/04 .

B82 Zamietnutie žiadosti o fin pomoc pre skríning z MZSR 20.4 04 .

B83 RH- podklady pre prednášku o skríningu na Slovensku pre Doc. Špičák pre Svetový kongres GE v New Orleans-referát za strednú EU.

B84Zamietnutý návrh na vydanie poštovej známky pre skríning .

B85 RH- stav skríningu pre ZdN č. 21/04 .

B86 RH- stav skríningu pre ZdN č25 / 04 .

B87 RH- jednanie so VšZP o skríningu .

B88 RH- odoslanie prednášky na UEGE Week 2004 v Prahe o skríningu- neprijaté .

B89 RH- správa z Baltimore pre ZdN .

B90 RH- stav skríningu pre ZdN č.28/04 .

B91-92 RH+LPR + Olympus jednanie o spustení rekalmnej akcie na podporu skríningu .

B93 RH-žiadosť o stretnutie s ministrom Zajacom .

B94 RH- stav skríningu pre ZdN č.32/04 .

B95-96 RH-LPR-Olympus rekl. Kampaň skríning jeseň 04 .

B97 RH- informácie pre Pravdu o KRCa .

B98-99-100 RH-LPR-Zentiva- príprava stretnutí s PL v krajských mestách Slovenska .

B101 RH- stav skríningu pre ZdN sept 04.

B102 RH+Zentiva turné október- november po krajských mestách Slovenska -skríning-PL .

B103 RH- článok o skríningu pre UjSzo

B104 RH+Dr.Siracká+ J.Blejová Sl Rozhlas živá beseda o skríningu 03.11.04 .

B105 RH- prednáška o skríningu IV. C+M deň 10.11.04 .

B106 RH- stav skríningu pre ZdN č.41/04 .

B107 RH- list ministrovi Zajacovi .

B108-109 RH- príprava mejlingu pre PL .

B110 RH- článok do plus 7 dní č.1/2005 .

B111 RH- stav skríningu pre ZdN č8/2005 .

B112 RH-stav skríningu pre ZdN č.18/2005 odovzdanie ceny pre RH na XI kongrese SLS.

B113 Cena ľudského života v SR 6milk.Sk V EU je to 4 mil EUR.-Pravda-16/5/05.

B114 RH- rozhovor o skríningu pre ZdN č.22/05 .

B115 RH- prednáška o skríningu na XXX. Sl. a ČsGE spol. 18/6/05 .

B116 RH+Dr.Siracká+Dr.Ottinger stretnutie na MZSr o skríningu –žiadosť o zriadenie ref. Centra.

B117 RH-stav skríningu po troch rokoch pre ZdN č.37/05 .

B118 RH- návrhy na zlepšenie spatnej väzby skríningu pre lobing .

B119 RH- mejl ministrovi Zajacovi o skríningu a platbách za hemokulty.

B120 RH- Agenda okolo Hemokultov, ktoré si PL musia kupovať, pretože Hemokulty z hromadného nákupu sa minuli.- História financovania preventívneho výkonu na kolorektálny karcinóm.- Od 1.1.05 platí cenové opatrenie podľa ktorého sa za výkon 159 dáva 180 bodov nad rámec kapitácie, pričom je stanovená iba maximálna cena 0,99hal za bod. Poisťovne však dávajú od 0,40 do 0,60hal.

B121 RH- Rozhovor v Slov rozhlase na tému KRCa- kupovanie Hemocultov lekármi

B122 RH- Článok pre ZdN o situácii, ktorá vznikla pri zmene v obstarávaní Hemokultov pre skríning KRCa.

B123 RH- Pripravil článok o KRCa pre druhé číslo Medical Practice r 2006

B124 RH- Dokončil polročnú prácu na webovej stránke venovanej problematike KRCa -jan. 2006

B125 RH- Pripravil podklady na registráciu OZ-KRCa keďže materiálnej podpory sa projekt zo strany štátu ani po troch rokoch nedožil-jan.2006

B126 RH- požiadal vydavateĺstvo Samedi a redakciu časopisu Konzílium o uverejnenie oznamu o existencii webovej adresy o KRCa. Žiadosti bolo vyhovené bez nároku na platbu.

C127 Neúspešný pokus RH o stretnutie s a gen. riaditeľom VšZP v dôsledku informačného šumu zo strany RH.

C128 RH- zisťuje možnosti o vytvorenie a umiestnenie objednávacieho formuláru na TOKS na stránke www.krca.sk--febr.06

C129 RH- poskytol rozhovor pre časopis Zdravie o prevencii KRCa u nás. --febr 06

C130 RH- mal prednášku na SZU o Skríningu KRCa pre účastníkov externého špecializačného štúdia --mar.06

C131 RH- diskutuje mejlovo s MUDr.Liptákom o rozdielnych názoroch PL na potrebu odosielania formulárov F1 do centra--mar. 06

C132 RH- obdržal stanovisko MUDr.Miklošiho z MZSR o možnosti hromadného nákupu TOKS zo zdrojov MZSR --mar. 06

C133 RH- poskytol na požiadanie základné informácie o ekonomických nárokoch preventívneho programu KRCa politickej strane --apr.04

C134 RH- napísal publikáciu o Prevencia KRCa. požiadanie Onkol spoločnosti apr--06

C135 RH- mal prednášku na VII Vráblikovom dni --apr.06

C136 RH- mal prednášku na doškolovacom kurze pre všobených lekárov o Skríningu KRCa na Slovensku.-- apr.06

C137 RH- diskutoval o možnostiach PR KRCa s manažerkami agentúry na spropagovanie programu na profes. úrovni do budúcna. --apr06

C138 RH- obdržal text od MUDr.Klucha na posúdenie o zhodnotenie doterajšej podpory programu KRCa zo strany štátu. --apr06

C139 RH- pripravil článok do ZdN o problematike platenia TOKS PL na základe vyjadrení poisťovní-5/06

C140 Korešpodencia s poisťovňami ohľadne vykazovania výkonu 159a za roky 2004-2006. Máj až dec. 06.

C141 Jednanie o perspektívach programu do budúcna z hladiska zlepšenia jeho propagácie s farm. firmami.Jún 06.

C142 Pokusy o oslovenie firiem ohľadne sponzoringu programu.Jún 06.

C143 RH- prezentoval program skríningu KRCa na Slovensku na 4. stredoeurópskom stretnutí gastroenterológov vo Visegrade. Júl 06.

C144 Koršpondencia s MUDr.Liptákom ohľadne účasti na kongrese PL v Bojniciach. August 06

C145 RH- pripravil prednášku na Kongres PL v Bratislave.Sept.06.

C146 Faktúry za úhradu domeny www.krca.sk na rok 07. Jan 07.

C147 Záverečné údaje z poisťovní o výkonoch 159a. Jan 07.

C148 RH- pripravil článok do ZdN o ukončení prvej fázy skríningu KRCa na Slovensku.Febr.07

C149 Ďakovné listy za doterajšiu aktivitu.Marec 07.

C150 Záverečné výsledky.Febr 07. MUDr.Hrčka Rudolf CSc.