Legislatíva

Od roku 2009 sa na Slovensku vykonáva preventívne kolonoskopické vyšetrenie u dospelých jedincov nad 50 rokov 1x za 10 rokov

Znenie predpisu : Zákon 81/2009 Z.z.
Čl. I
z 11. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

"n) jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia."