Prednášky

V tejto časti prezentujeme skrátené verzie niektorých z prednášok, ktoré odozneli na rôznych fórach v rámci propagácie a hodnotenia skríningového projektu v rokoch 2007-2010. Zväčša šlo o prezentácie faktov pripravených vo forme Power Pointových prezentácií. Diskusie v rozhlase a TV, tlačové besedy a podujatia, kde sa problematika opakovala neuvádzame.

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Prednáška odoznela na pôde MZ v roku 2008 v rámci prvého stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa mala zaoberať prípravou Národného onkologického plánu.

Stiahnuť »

Europacolon a skríning kolorektálneho karcinómu

Prednáška odoznela na tlačovej konferencii usporiadanej OZ Europacolon pred spustením kampane s obrovskou maketou kolonu po Slovensku

Stiahnuť »

Ekonomika skríningu kolorektálneho karcinómu

Prednáška odznela v rámci onkologických dní v Bratislave v sekcii o farmakoekonomike v hoteli Aston okt.2008

Stiahnuť »

Národný program skríningu kolorektáleho karcinómu na Slovensku 2002-2008

Prednáška pre praktických lekárov Bojnice-2008.

Stiahnuť »

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku r. 2002-2007.

Prednáška odoznela na pôde MZ v rámci WHO konferencie o skríningoch KRCa, Prsník,Krčok maternice 11.12..08. V prednáške šlo o prezentáciu doterajších výsledkov na poli skríningu kolorektálneho krcinómu na Slovensku. Pred zahraničnými expertmi, zástupcami poisťovní a profesných skupín.

Stiahnuť »

Stav skríningu KRCa na Slovensku.

Prednáška o stave skríningu na Slovensku odznela v sept. 2009 pre zástupcov Europacolonu z dcérskych organizácií v Európe. Slovensko bolo hostiteľskou krajinou.

Stiahnuť »

Základné fakty o minipilotnom projekte.

Prednáška o vzniku, priebehu, mediálnej podpore a základných výsledkoch skríningu vykonávaného pozývacím systémom na vzorke 20 tis ľudí nad 50 rokov.

Stiahnuť »

Prednáška na tlačovej konferencii vo febr. 2010

Prezentácia výsledkpv minipilotnej štúdie skríningu kolorektálneho karcinómu pod gesciou OZ Europacolon

Stiahnuť »

Doterajšie aktivity občianskeho združenia Europacolon v súvislsoti so skríningom KRCa na Slovensku.

Prednáška na tlačovej konferencii zameraná na vyhodnotenie doterajších aktivít OZ Europacolon. Jej poslaním bolo tiež upozorniť na nutnosť získania ďalších zdrojov na zakúpenie a odoslanie imunotestov , ktoré sa odošlú ďalším 60 tis. prihláseným v rámci zisťovania skrytého krvácania v stolici.

Stiahnuť »

Stav skrínngu kolorektálnmeho krcinómu na Slovensku.

Prednáška odoznela na stretnutí zorganizovanom Dr. Mikolášikom poslancom v EU parlamente za účasti zástupcov poisťovn,í MZSR a zástupcov profesijných združení ktorých sa problematika týka.

Stiahnuť »

Stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku a jeho perspektívy.

Prednáška odoznela na Slovenskom onkologickom kongrese na jeseň 2010

Stiahnuť »