Žiadosť o zaradenie do siete pracovísk vykonávajúcich skríningovú kolonoskopiu

Riadne vyplnenú žiadososť zasielajte na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie
Limbová 5
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava

Žiadosť o zaradenie endoskopického pracoviska do programu skríningu kolorektálneho karcinómu