Publikácie

Slovensko a skríning KRCa - 2020

Od prvých úvah o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) na Slovensku v roku 1998 ubehlo 22 rokov. Prvý impulz nato vzišiel z iniciatívy Europskej gastroenterologickej spoločnosti. Jej predstavy v roku 1998 boli asi také, že ak sa rozdajú praktickým lekárom testy na okultné krvácanie v stolici (TOKS) a títo budú vyšetrovať svojich pacientov nad 50 rokov pomocou nich aspoň každé dva roky, tak do 5 rokov by sa mali prejaviť prvé efekty skríningu v podobe znižovania incidencie a mortality na toto ochorenie v celej populácii. O 4 roky nato sa rozbehol i na Slovensku skríning v spolupráci gastroenterológov a praktických lekárov. Viac info »

Pridané: 6.5.2020

Slovensko a skríning kolorektálneho karcinómu

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou incidenciou a mortalitou na rakovinu hrubého čreva a konečníka (KRCa). Koncom roka 2002 bol na Slovensku spustený oportunistický typ skríningu KRCa pre 1,8-miliónovú populáciu mužov a žien starších ako 50 rokov. Úlohou praktických lekárov bolo ponúkať guajakový test na okultné krvácanie v stolici (TOKS) a pozitívni jedinci boli odoslaní na kolonoskopiu. Program skríningu KRCa bol ukončený v roku 2007 pre nízku účasť cieľovej populácie (15 %). Od roku 2008 sme pripravovali zavedenie centrálne organizovaného pozývacieho skríningového programu pomocou imunochemického TOKS ako súčasti Národného onkologického programu. Prvým krokom je uskutočnenie pilotnej fázy, ktorá bola spustená 1.1.2019 . Druhým krokom bude spustenie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu za podmienky, ak sa cieľová populácia zúčastní na pilote aspoň v 50%. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 15.12.2019

Príčiny nízkej účasti na skríningu

Skôr než sa rozhodneme, či zasielať testy na zistenie skrytého krvácania v stolici populácii od 50 do 75 rokov, ktorá je ohrozená kolorektálnym karcinómom vo zvýšenej miere a ktorá nechodí na pravidelné preventívne prehliadky. Každý rok za ostatné dva roky chodí na preventívne prehliadky 35% ľudí vo veku nad 50 rokov. Ide o 280 000 poistencov, ktorí si dali urobiť test na skryté krvácanie v stolici. Ide o tzv. testufilnú skupinu. 65 % alebo 520 000 poistencov na testy nechodí. To sú ti ťažko presvedčitelní tzv. testufóbni. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 26.11.2019

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2018

Na Slovensku zbierame uţ siedmy rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011. Štatistické spracovanie je anonymné a spĺňa všetky zákonné podmienky vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 10.3.2019

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku začne 1.1.2019

Kolorektálny karcinóm (KRCa )je v industrializovaných krajinách veľkou výzvou. Výzvou preto, že spolu s karcinómom pľúc, prostaty a prsníka patria k najčastejším smrteľným onkologickým ochoreniam. Slovensko patrí navyše k 5 krajinám s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete. Na rozdiel od spomínaných ochorení by KRCa nemusel byť smrteľný. Stačilo by ak by populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú potenciál zistiť KRCa v štádiu keď sa dá ešte bezpečne odstrániť a zachrániť si tak plnohodnotný život. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 2.9.2018

Septin9 - Test na zisťovanie kolorektálneho karcinómu z krvi

V roku 2006 som napísal, že úplne najlepšie by bolo ak by sme mali k dispozícii taký test, ktorý by dokázal z krvi zistiť, či máme kolorektálny karcinóm (KRCa) alebo nie. Myslel som tým, že človek by prišiel k lekárovi, ktorý mu odoberie trochu krvi a tak ako sme zvyknutí na výsledky krvného obrazu alebo biochemického vyšetrenia by sme sa v krátkom čase dozvedeli či nádor v konečníku alebo v hrubom čreve s vysokou pravdepodobnosťou máme alebo nie.

Bolo by to maximálne jednoduché tak pre pacienta ako aj pre lekára. Získala by na tom celá spoločnosť. Skríning by sa dal robiť skutočne na populačnej báze. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 8.6.2016

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2015

Štvrtý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 23.3.2016

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2014

Tretí rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 1.6.2015

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2013

Vďaka zapojeniu sa najlepších kolonoskopických pracovísk na Slovensku, dokážeme už druhý rok prezentovať odbornej aj laickej verejnosti výsledky spoločnej práce, ktoré sú povzbudzujúce.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 2.4.2014

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2012.

Rok 2012 bol pilotným rokom zavedenia systému, ktorý dáva objektívne spätnoväzobné informácie o celom procese skríningových a primárne skríningových kolonoskopií. Umožňuje tak objektívne informovať o kvantite i kvalite tejto najúčinnejšej metódy na poli prevencie kolorektálneho karcinómu.

Prečítajte si viac »
Pridané: 22.5.2013

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku z hľadiska reálnych možností

Viac ako 20-ročné celosvetové skúsenosti so skríningom kolorektálneho karcinómu (CRC) je možné zhrnúť do jedinej vety: „Napriek dokázanej účinnosti skríningu kolorektálneho karcinómu sa zatiaľ nikde na svete nepodarilo presvedčiť ohrozenú populáciu na účasť v ňom do takej miery, aby sa tým dosiahlo signifikantné zníženie incidencie a mortality v celonárodnom meradle.“

Prečítajte si viac »
Pridané: Január 2013

Barcelonská deklarácia

Zlepšime včasné rozpoznanie a menežment Európanov s rizikom vrodeného kolorektálneho karcinómu!

Barcelonská deklarácia na zlepšenie záchytu a menežovania jedincov, u ktorých sa kolorektálny karcinóm vyskytuje v pokrvnej rodine bola prijatá prednášateľmi a účastníkmi spoločného stretnutia CIG Workshop v Barcelóne, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra 2010 pri príležitosti Európskeho gastroenterologického kongresu zorganizovaného Európskou gastroenterologickou federáciou (UEGF), spolu s ďalšími spoločnosťami IDCA (International Digestive Cancer Alliance, ESDO (European Society of Digestive Oncology), IARC (The International Agency for research on Cancer, a GF (Gastroenterology Foundation Munich).

Prečítajte si viac »
Pridané: Január 2013

Poznáte svoje riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm?

Dotazník pre pacientov na zisťovanie výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom príbuzenstve a kolorektálneho karcinómu geneticky podmieneného, ktorý poslúži praktickým lekárom a všetkým lekárom a klinickým pracoviskám, ktoré toto ochorenie diagnostikujú a liečia, na zhodnotenie rizika ochorenia u konkrétneho pacienta.
Vytlačte si dotazník »
Pridané: Január 2013

Je najvyšší čas identifikovať jedincov s familiárne podmieneným kolorektálnym karcinómom.

Výzva pre odbornú a laickú verejnosť.
Zo 100 Európanov až 6 môže v priebehu života ochorieť na kolorektálny karcinóm. 80% z týchto ľudí ochorie po 50 roku života. U týchto ľudí je najväčším rizikom ochorenia vek. Asi u 20% z tých, ktorí ochoreli na kolorektálny karcinóm, je tento karcinóm spojený s familiárnym rizikom. Inak povedané sú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako v bežnej populácii.
Prečítajte si viac »
Pridané: Január 2013

Leták pre gastroenterológa, ktorý diagnostikoval u pacienta kolorektálny karcinóm.

Prečítajte si viac »
Pridané: Január 2013

Leták pre lekára na oddelení alebo klinike, kde je riešený pacient s novodiagnostikovaným kolorektálnym karcinómom.

Prečítajte si viac »
Pridané: Január 2013