Formuláre

V tejto časti sa nachádza 12 formulárov 1 schéma a zoznamy praktických lekárov a gastroenterológov, ktorí odoslali aspoň jeden formulár do centra. Prvé dva F1 a F2 tvoria zdroj informácií o priebehu skríningu, ktoré sú po odoslaní praktickým lekárom resp. gastroenterológom do centra spracúvané elektronicky. Formuláre F3 až F12 nie sú povinné a slúžia iba ako pomôcka pre gastroenterológov, ktorí dispenzarizujú pacientov po vykonaní polypektomie alebo pacientov s geneticky podmienenými typmi KRCa alebo pacientov s IBD.Schéma č.1 poskytuje základný algoritmus postupu pri zhodnocovaní rizika kolorketálneho karcinómu podľa príznakov, veku a anamnézy. V zoznamoch PL a Gastroenterológov sú uvedené ich mená a počty formulárov, ktoré odoslali od roku 2002.

FORMULÁR F1

Formulár F1 vyplňa praktický lekár (PL) spolu s pacientom podľa uvedenej pretlače. Po vyhodnotení testu zapíše PL výsledok do formulára. Raz za tri mesiace odosiela PL zozbierané formuláre do centra poštou alebo priebežne elektronicky či faxom. Potrebné je odoslať aj tie formuláre kde pacient stolicu napriek prebratiu testu neodovzdal.V centre sa údaje štatisticky spracovávajú, čo slúži na priebežné i konečné vyhodnotenie celého programu. Sú dôležitou spätnoväzobnou informáciou, bez ktorej sa program nemôže rozvíjať. Stiahnuť

FORMULÁR F2

Formulár F2 vyplňa gastroenterológ po vykonaní kolonoskopie u pacienta, ktorému bola testom na skryté krvácanie do stolice (TOKS) zistená pozitivita. F2 sa vypĺňa podľa uvedenej pretlače perom strojom alebo elektronicky.F2 sa odosiela do centra po doplnení F2 o výsledok histológie ak sa pri kolonoskopii zitil nález vyžadujúci si histologické vyhodnotenie.Odosielanie je priebežné alebo raz za tri mesiace. Údaje po štatistickom spracovaní slúžia spolu s údajmi z F1 formulára na zhodnotenie priebehu programu priebežne a na záver. Stiahnuť

FORMULÁR F3

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s familiárnou polypózou (FAP) Gardnerovým alebo Turcotovým syndrómom. Stiahnuť

FORMULÁR F4

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s Hereditárnym nepolypóznym karcinómom (HNPCC), Lynchovým syndrómom I a II. Stiahnuť

FORMULÁR F5

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s KRCa u prvostupňových príbuzných t.j. otec-matka-brat-sestra-syn-dcéra. Stiahnuť

FORMULÁR F6

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov so stavom po PE u adenomového polypu väčšieho než 1cm. Stiahnuť

FORMULÁR F7

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s veĺkým prisadlým adenómom (VPA), ktorý je po polypektómii. Stiahnuť

FORMULÁR F8

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s nálezom adenómových polypov s intramukóznym karcinómom (IMCa), u ktorých bola vykonaná endoskopická polypektómia. Stiahnuť

FORMULÁR F9

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s nálezom adenómových polypov s invazívnym karcinómom (INCa), u ktorých bola vykonaná endoskopická polypektómia. Stiahnuť

FORMULÁR F10

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov po kuratívnej resekcii KRCa. Stiahnuť

FORMULÁR F11

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov/pacientky po ovariektomii,mastektomii,hysterektomii alebo ureteroileostomii. Stiahnuť

FORMULÁR F12

Tento formulár sa do centra neodosiela a gastroenterológ si ho nemusí viesť ak nechce. Je iba možnou pomôckou pre gastroenterológa na vedenie si dispenzarizácie pacientov s dg.Ulceróznej kolitídy. Stiahnuť

SCHÉMA č.1


Táto schéma predstavuje návod ako postupovať u rôznych rizík KRCa - t.j. pacienti s bežným rizikom vzniku a so zvýšeným rizikom vzniku KRCa podľa príznakov, veku a anamnézy.

Zoznam praktických lekárov, ktorí zaslali F1 formuláre od začiatku programu do centra na spracovanie.

Zoznam uvádza mená a priezviská praktickýho lekárov, ktorí sa nielen na skríningu KRCa zúčastnili ale odoslali aj správne vyplnené formuláre F1 na spracovanie. Uvádzame aj počty formulárov, ktoré od roku 2002 prišli do centra a boli spracované. Žiaľ nie sú tam uvedené rôzne hromadné zoznamy pacientov, ktoré občas niektorí kolegovia odoslali. Nie je v našich silách zapracovávať údaje na inom formáte ako F1 formulár.Všetkým kolegom, ktorí sa na skríningu zúčastňujú ďakujeme v mene spoločných pacientov aspoň touto verejnou formou.
K nahliadnutiu

Zoznam gastroenterológov, ktorí zaslali F2 formuláre od začiatku programu do centra na spracovanie.

Zoznam uvádza mená a priezviská gastroenterológov, ktorí sa nielen na skríningu KRCa zúčastnili ale odoslali aj správne vyplnené formuláre F2 na spracovanie. Uvádzame aj počty formulárov, ktoré od roku 2002 prišli do centra a boli spracované. Žiaľ nie sú tam uvedené rôzne hromadné zoznamy pacientov, ktoré občas niektorí kolegovia odoslali. Nie je v našich silách zapracovávať údaje na inom formáte ako F2 formulár.Všetkým kolegom, ktorí sa na skríningu zúčastňujú ďakujeme v mene spoločných pacientov aspoň touto verejnou formou.
K nahliadnutiu