Prednášky

V tejto časti prezentujeme skrátené verzie niektorých z prednášok, ktoré odozneli na rôznych fórach v rámci propagácie a hodnotenia skríningového projektu od roku 2000. Zväčša šlo o prezentácie faktov pripravených vo forme Power Pointových prezentácií. Diskusie v rozhlase a TV, tlačové besedy a podujatia, kde sa problematika opakovala neuvádzame.

Včasná depistáž a a diagnostika kolorektálneho karcinómu.

Prednáška pre praktických lekárov na kongrese v Piešťanoch v roku 2000

Stiahnuť »

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku rok 2002

Prednáška pre praktických lekárov v rámci turné po 8 krajských mestách Slovenska. Cieľom stretnutí bolo oboznámenie praktických lekárov s projektom skríningu kolorektálneho karcinómu,vyvolanie diskusie na túto tému a oboznámenie sa s problémami v teréne.

Stiahnuť »

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku rok 2002

Prednáška pre gastroenterológov s cieľom oboznámenia gastroenterológov s projektom skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku, vyvolania diskusie na túto tému a dosiahnutia spoločného konsenzu v základných problémoch.

Stiahnuť »

Colorectal cancer –Slovakia 2002

Prednáška na stretnutí stredoeurópskych štátov, ktoré organizovala Europska spoločnosť pre gastrointestinálnu endoskopiu a bola venovaná výsledkom v súvislosti s projektom skríningu kolorektálneho karcinómu v jednotlivých krajinách. Slovensko bolo mesiac pred spustením projektu na celonárodnej báze. Referovali sme o východzích pozíciách. Okrem Českej republiky v ktorej projekt už rok bežal, sme boli jediní kde bol projekt pred spustením. Žiadna stredoeurópska krajina nebolav tom čase schopná projekt spustiť na celonárodnej báze.

Stiahnuť »

Prvé skúsenosti so skríningom KRCa na Slovensku

Prednáška na kongrese praktických lekárov v Bratislave, kde sme prezentovali prvé výsledky projektu skríningu kolorektálneho karcinómu

Stiahnuť »

The National Screening of Colorectal carcinoma – Slovakia 2002-03

Prednáška na pracovnom stretnutí, ktoré organizovala Europska spoločnosť pre gastrointestinálnu endoskopiu v Oslo a bola venovaná doterajším výsledkom s aplikáciou projektu skríningu kolorektálneho karcinómu v jednotlivých krajinách Európy. Informovali sme tam o našich prvých skúsenostiach s projektom. Naše výsledky boli prijaté veľmi pozitívne.

Stiahnuť »

The National Biennial FOBT Program – Slovakia 2002-2007.

Prednáška na každoročnom stretnutí najväčššej Americkej nadácie na výskum a prevenciu rakoviny (The Cancer Research and Prevention Fundation) v Baltimore marec 2003.

Stiahnuť »

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku r.2002-2004

Prednáška pre praktických lekárov v 8 krajských mestách dva roky po zahájení skríningu kolorektálneho karcinómu. Demonštrovanie doterajších výsledkov a poukazovanie na rezervy. Apelácia na spoluprácu, cenné diskusie.

Stiahnuť »

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku r.2002-2005

Prednáška na Česko-Slovenskom gastroenterologickom kongrese v Bratislave. Oboznámenie gastreonterológov s doterajšími výsledkami úspechmi a slabinami programu.

Stiahnuť »